周易天地论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3|回复: 0
收起左侧

[大德开示] 佛说十善业道经节要(第九集)

[复制链接]
发表于 2019-2-28 16:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
敬摘自《净公上人开示集29》
( k' I# C: t. j3 ]# E1 ^- T! T
* l) H2 G/ R! y6 `( x! ]
  u, y$ j& |) N
/ {, \7 {. Q" K0 _3 h1 Q身口意常行,清净十业道。
  ?. S2 }7 U7 L7 u( K. j5 l人知奉其上,君父师道士,
5 f# g) h# {4 A1 v) F/ |信戒施闻慧,终吉所生安。
% ~% q% B2 @1 S- Z1 a" h$ e谛知五阴法,深修六和敬,
# j" R$ ~& u, j. n远离不恭敬,除去六触身,8 P2 _" M' [( k  p! i7 K9 k
观六度相续,舍彼六爱身。; Q9 j5 A# l, d/ n
  I, ^2 E5 H, b; Q& J1 B+ v+ W
往昔所造诸恶业,皆由无始贪瞋痴,
6 P: z/ c9 z$ K* o+ \0 j! Q  c从身语意之所生,一切我今皆忏悔。0 x! C' J' O5 K# c; [8 @9 G2 ]
罪从心起将心忏,心若灭时罪亦亡,
' |' V7 o2 |' `  n9 V$ s7 p罪亡心灭两俱空,是则名为真忏悔。
  M( P, o) E2 U2 M+ k* Y: C. u: t& K  n  y
愿诸众生永具安乐及安乐因,
3 d$ I% x2 R: A8 ~6 k愿诸众生永离众苦及众苦因,( }- L! {/ o; |9 @
愿诸众生永具无苦之乐,我心怡悦,
6 I: v2 v3 C4 G! ?5 L- p) E于诸众生永离贪嗔之心,住平等舍。1 V% O- }- U- d, x) y* @
3 K" O# U% M! m; K+ @( |
一切法,无所有,毕竟空,不可得。
) P6 C6 {) r+ N无我相,无人相,无众生相,无寿者相。
% Z9 A& k# r% Q/ K, h) H$ Q- t无我见,无人见,无众生见,无寿者见。* o+ b2 B5 g8 O! s9 r: r' |: A
诸恶莫作,众善奉行,自净其意,是诸佛教。
" j1 m. @3 X* A6 e诸行无常,一切皆苦,诸法无我,寂灭为乐。
- u+ i7 c+ H, \7 y一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电,应作如是观。! B4 G8 \. F: A0 r* i8 n9 B/ J3 s+ J
若人欲了知,三世一切佛,应观法界性,一切唯心造。; Z; H5 M  H# e" \% L* O" l- S

: \% p/ T% y$ D  W; ]$ b, m+ R  I( y3 S) K! R( H1 P
阿闍黎存念,我弟子妙音,
# g( E; P& b1 j" R9 x3 b始从今日,乃至命存,% g; |9 Q# E4 s# f
皈依佛陀,两足中尊;" }! I9 ]; C# s( D; d& R
皈依达摩,离欲中尊;6 |' M' b: p# \) F
皈依僧伽,诸众中尊。(三遍)  q" |' Y% `5 N" i2 j; x  {6 s

! x" v. @  M6 Q" l5 b诸佛正法圣贤僧,直至菩提我皈依。
" s  k. t% S5 s! `7 z以我所修施等善,为利有情愿成佛。2 }+ {6 H. u* D& D

! @. d) S3 j: x+ _众生无边誓愿度,烦恼无尽誓愿断。$ W4 R/ m. R- h7 `7 t5 U
法门无量誓愿学,佛道无上誓愿成。
) b$ Y2 p) C; Q& v" @9 n; W1 y% @3 A# C1 @: _# A7 g- k
真诚 清净 平等 正觉 慈悲) K& g5 z& z) Y8 h2 C) v* V- S) `
看破 放下 自在 随缘 念佛
: k6 i. Q( `/ j4 o$ f" b诚敬谦和,仁慈博爱。一门深入,长时薰修。3 ~& M8 h( A2 B0 w4 @3 n
敦伦尽分,闲邪存诚,信愿持名,求生净土。
8 g2 w1 f" {  e- A6 F. j5 }
! O9 k; Q2 r. J( I- i, ]5 V. O! j父子有亲 夫妇有别 君臣有义 长幼有序 朋友有信0 r) g( p5 z2 `: U1 ^' B7 a
父慈子孝 兄良弟悌 夫义妇听 长惠幼顺 君仁臣忠
  u% o( b  P4 k* r2 Q% U父慈子孝 兄友弟恭 夫和妇顺 君仁臣忠 朋实友信
' [% F/ k* o, f" k/ X2 w仁义礼智信 温良恭俭让 礼义廉耻 孝悌忠信 仁爱和平/ N: R; E! @" W. v3 F
富强民主 文明和谐 自由平等 公正法治 爱国敬业 诚信友善) ^# a1 I( s1 b
$ O9 }* ~) A! |% q6 M
娑婆一场梦,啥都是假的,生死心恳切。六根接触六尘境界清清楚楚、明明白白,不放在心上,不起心、不动念、不分别、不执着。六根接触六尘境界,心上只有一句阿弥陀佛,看一切人是阿弥陀佛,看一切事是阿弥陀佛,看一切万法是阿弥陀佛,全是阿弥陀佛。心佛众生,三无差别。从心上放下自私自利、是非人我、名闻利养、五欲六尘、贪嗔痴慢、怀疑嫉妒、忧惧牵挂、七情情执、爱憎怨亲、胜负得失、身见对立、成见邪见、控制占有。
! X- c+ T* A  t# V" F$ K) y. O# V" a3 L$ Z$ n. J$ L
佛即问弥勒。心有所念几念几相几识耶。弥勒言。拍手弹指之顷。三十二亿百千念。念念成形。形形皆有识。识念极微细不可执持。佛之威神入彼微识皆令得度。* y9 L3 R6 ?! ~% `3 E
舍利子!十二缘生者,所谓无明缘行,行缘识,识缘名色,名色缘六入,六入缘触,触缘受,受缘爱,爱缘取,取缘有,有缘生,生缘老死、忧、悲、苦、恼;如是生者,即一大苦蕴生。舍利子!彼无明灭即行灭,行灭即识灭,识灭即名色灭,名色灭即六入灭,六入灭即触灭,触灭即受灭,受灭即爱灭,爱灭即取灭,取灭即有灭,有灭即生灭,生灭即老死、忧、悲、苦、恼灭;如是灭,即一大苦蕴灭。舍利子!世尊如是说,为十二缘生。
9 O; P3 F& m' w# P菩提树下。四十八日。乃于癸未二月七日之夕。入正三昧。二月八日明星出时。廓然大悟。成正等觉。叹曰。奇哉一切众生。具有如来智慧德相。但以妄想执着。不能证得。4 Q' r6 y/ x4 k1 q9 G8 S
祖以杖击碓三下而去。惠能即会祖意,三鼓入室;祖以袈裟遮围,不令人见,为说《金刚经》。至‘应无所住而生其心’,惠能言下大悟,一切万法,不离自性。遂启祖言:‘何期自性,本自清净;何期自性,本不生灭;何期自性,本自具足;何期自性,本无动摇;何期自性,能生万法。’祖知悟本性,谓惠能曰:‘不识本心,学法无益;若识自本心,见自本性,即名丈夫、天人师、佛。’
9 b+ Y% I- a- K- y7 m从是西方过十万亿佛土。有世界名曰极乐。其土有佛。号阿弥陀,今现在说法。1 L/ Q( D8 i  l: H
我作佛时,所有众生,生我国者,远离分别,诸根寂静。若不决定成等正觉,证大涅槃者,不取正觉。
2 j7 _. {" z! F我作佛时,寿命无量,国中声闻天人无数,寿命亦皆无量。假令三千大千世界众生,悉成缘觉,于百千劫,悉共计校,若能知其量数者,不取正觉。6 R8 ?+ l$ d' G' g' Y! U: r+ M, N
我作佛时。光明无量。普照十方。绝胜诸佛。胜于日月之明。千万亿倍。若有众生。见我光明。照触其身。莫不安乐。慈心作善。来生我国。若不尔者。不取正觉。
5 Y2 T$ z* p* `我作佛时。十方众生。闻我名号。至心信乐。所有善根。心心回向。愿生我国。乃至十念。若不生者。不取正觉。
1 D, H+ H' V9 d" J% c我作佛时。十方世界无量刹中。无数诸佛。若不共称叹我名。说我功德国土之善者。不取正觉。/ {* e, ^& d) C
东方恒河沙数世界。一一界中如恒沙佛。各出广长舌相。放无量光。说诚实言。称赞无量寿佛。不可思议功德。南西北方。恒沙世界。诸佛称赞。亦复如是。四维上下。恒沙世界。诸佛称赞。亦复如是。何以故。欲令他方所有众生,闻彼佛名,发清净心,忆念受持,归依供养。乃至能发一念净信,所有善根,至心回向,愿生彼国。随愿皆生,得不退转,乃至无上正等菩提。' V; L; V# s+ C' M3 `; F1 f" L$ i
每自作是念,以何令众生。得入无上道,速成就佛身。
' |, s8 @, {+ u  g无边殊胜刹。其佛本愿力。闻名欲往生。自致不退转。+ o# b4 l3 \, ~4 U* l
5 {; m# }/ a2 d+ _) y+ w+ Q
一心观礼,娑婆教主,九界导师,如来世尊,于五浊世,八相成道,兴大悲,悯有情,演慈辩,授法眼,杜恶趣,开善门,宣说易行难信之法。当来一切含灵,皆依此法,而得度脱,大恩大德,本师释迦牟尼佛。 & Y1 ?: _  _; t# q( J" o
南无本师释迦牟尼佛 一拜三称* s: Q- C( s; s9 {4 D2 K
一心观礼,清净法身,遍一切处,无生无灭,无去无来,非是语言分别之所能知,但以酬愿度生,现在西方极乐世界,常寂光土,接引法界众生,离娑婆苦,得究竟乐,大慈大悲,阿弥陀佛。
( e+ ^# `0 u6 N# ]* v( b/ o- R南无阿弥陀佛 一拜三称
+ [- W0 Q5 D6 W一心观礼,经云:当来经灭,佛以慈愍,独留此经,止住百岁,遇斯经者,随意所愿,皆可得度,是故我今至心顶礼,广大,圆满,简易,直捷,方便,究竟,第一希有,难逢法宝,《大乘无量寿庄严清净平等觉经》。
( h: K( D/ Z+ H! j  h$ w南无阿弥陀佛 一拜三称2 t+ G  e8 H) U4 P' `# D6 N9 ]
一心观礼,一乘了义,万善同归,凡圣齐收,利钝悉被,顿该八教,圆摄五宗,横超三界,迳登四土,一生成办,九品可阶,十方诸佛同赞,千经万论共指,宝王三昧,不可思议,微妙法门。8 ?8 }) T' M# ?1 ~4 ~0 R/ t, d' e* c9 ?
南无阿弥陀佛 一拜三称
+ o7 t* e" F. i一心观礼,弥陀化身,从闻思修,入三摩地,返闻自性,成无上道,修菩萨行,往生净土,愿力宏深,普门示现,循声救苦,随机感赴,若有急难恐怖,但自皈命,无不解脱,万亿紫金身,观世音菩萨。' J* X/ N, J5 m$ I) [
南无阿弥陀佛 一拜三称* H6 x6 q( X6 }/ m0 x; _
一心观礼,净宗初祖,以念佛心,入无生忍,都摄六根,净念相继,不假方便,自得心开,入三摩地,斯为第一,与观世音,现居此界,作大利乐,于念佛众生,摄取不舍,令离三途,得无上力,无边光智身,大势至菩萨。
1 H8 l$ g" Z/ ^% `% {& s南无阿弥陀佛 一拜三称
3 V7 P9 {' @) H0 i
5 w- G' \1 X# ~
  i7 L5 B) X9 l; j5 \
# c6 _, V3 b+ {4 l7 a3 ?1 M止贵愿力强,那怕妄想多,散乱固成病,分别易入魔。' E0 ?& [7 d% b; [7 x3 G7 k
少说一句话,多念一句佛,打得念头死,许汝法身活。
; F# e# q- b1 U7 M8 }误人第一是多疑,疑网缠心不易知,勘破疑魔勤念佛,功纯自有佛加持。; c$ W. V* Y. G1 j8 c
疑能生苦苦生疑,咬定牙关念阿弥,念得疑情连蒂断,到此方知我是谁。
3 X: Z; h( I" O疑心净尽见真心,凡圣良由一念分,全在功夫绵密处,非关慧解与多闻。3 w# e8 }( K8 w) D: M% ?, o
正念坚持即是慧,思量卜度转成痴,扫除自己闲枝叶,除却阿弥百不知。
7 l6 K; G! B. p7 i弥陀教我念弥陀,口念弥陀听弥陀,弥陀弥陀直念去,原来弥陀念弥陀。
9 o: K# G0 K$ E& W% \老实,听话,真干。不怀疑,不夹杂,不间断。都摄六根,净念相继。忆佛念佛,现前当来,必定见佛!% ]+ {3 R1 f7 h4 @+ H. Q
( y% K1 Q- |% G+ j  m- m6 T
若要佛法兴,唯有僧赞僧。
+ n7 p" s0 e4 i. I依义不依语,依智不依识,依了义经不依不了义经,依法不依人。! ]; r: n! C+ m* E# b

; v6 B3 ?# v9 X4 W: d$ v4 \南无阿弥陀佛
6 G& X8 T6 _: r( u# r# R, w+ |南无阿弥陀佛
' r9 d, v5 x1 t  Q; o' e南无阿弥陀佛
3 f0 v! G& y% a8 A. q& i  j/ k) ^$ c. P
南无本师释迦牟尼佛
9 L$ `, V. ^6 h. x8 Z; ~1 A& I0 q南无本师释迦牟尼佛* v" E# L* z  Y- s/ k+ L7 }1 ?7 ^
南无本师释迦牟尼佛4 m  s& A& @( k" `! T% e0 {( E0 C* ~
/ ^/ j, S" c  O, {0 T& U1 G
无上甚深微妙法,百千万劫难遭遇。8 M# t: C0 t1 X& L& K
我今见闻得受持,愿解如来真实义。
7 @9 F; Q0 K% l2 k& S+ ?
/ |6 h$ G! \$ j. n! y, s' x+ k. L3 g* G: \. b) i+ d
佛说十善业道经节要 (第九集) 2000/6/12 新加坡净宗学会(节录自佛说十善业道经19-014-0013) 档名:29-028-0009  I' j/ a% I& X! `$ m/ H3 I

* O) \, @8 X& N1 K/ @4 k0 H
- U' t5 j5 p  l) m
. u* i9 P7 D0 a6 w8 K9 ?; A$ F 诸位同学,大家好!请掀开《十善业道经》第三面,倒数第二行第二句看起:
. J" r* h- N6 D: @  b* ]; M5 ^' U. L+ F3 s, y- J' n$ J) e7 v( e5 X* w! n
 【而心无色。不可见取。但是虚妄。诸法集起。毕竟无主。无我我所。虽各随业。所现不同。而实於中。无有作者。故一切法。皆不思议。】5 C9 O. n7 z1 a8 l# H7 c
9 Z' Q# t/ |3 U) d
 到这里是一段。这一段佛跟我们说明事实真相的根源,前面跟我们说出为什么会有六道轮回,在这些现象上说得很清楚。这个现象究竟是怎么发生的?从哪里来的?佛说过,「从心想生」;皆由心造善不善业,变现出这个境界,所以它的根源是心。这个「心」非常难懂,古来的大德常说:「若人识得心,大地无寸土。」佛法讲悟道,讲证道、证果,这是什么意思?无非就是你真正明白「心」是怎么回事情,所以叫「明心见性」,这就是大彻大悟,这就是证到无上的菩提佛果,就这么回事情。
. t9 z! I. Q. c$ a- o7 p
/ s$ q* y% T5 Y% s* C% z; F 「心」,我们现在看到这个字,马上会想到心在这个地方,这是肉团心;这个心是没有用处的、不管用的,这是错误的。《楞严经》一开端,世尊就问阿难尊者,问他:「你最初发心入佛门,是什么因缘?」他很老实的答覆世尊,他说:「我看到世尊的相好,这个相太好了,这个相决定不是父母所生,一定是你修行成就的。我常常在想这个问题,我也想得这样的相好,所以发心出家来修行。」世尊听了点点头,他说:「你是心里想的。」佛就进一步问他:「心在哪里」?这个「心」,佛法常讲有真心、有妄心。不管是真心还是妄心,心在哪里?他比我们聪明,他想了七个地方,我们怎么想得出来!七个地方都被佛否定掉了。於是他就慌了,向世尊请教心在哪里。
5 e# K) C2 Y( W6 J+ [
3 U( z, ~/ Z  C2 q; M 《华严经》上告诉我们,虚空法界一切众生「唯心所现,唯识所变」,这个「心」是真心,「识」是妄心,真心跟妄心是一个心。什么叫「真心」、「妄心」?完全觉悟而没有迷叫真心,带著有迷惑,我们就叫它作妄心。什么迷惑?我们在讲席当中常讲的妄想分别执著,你心里头只要这三样东西没有淘汰得干净,这就是妄心,真心不能现前。这个东西统统淘汰尽了,完全没有了,真心就现前。绝不是说妄心外面还有个真心,那就找不到了,那就真心也没有了;所以说「真妄不二」,就是这个道理。只要把妄想分别执著去掉,真心就现前。真心是能现,能现宇宙虚空,在佛法里面讲十法界依正庄严。连一真法界都是真心所现的,所现的这个境界里头产生变化;它现的原来是一真,叫一真法界,那是完全没有妄心的,真心现出来的。《华严经》上的华藏世界,西方净土讲极乐世界,都是真心现的,所以它没有变化,生到那个地方的人,个个都是无量寿,个个都是年年十八,他不老,永远不衰、不老、不病。为什么?他是真心现的。由此可知,我们今天会老、会病、会死,这是什么造成的?妄心造成的,妄心就是妄想分别执著。假如把妄想分别执著统统断尽,我们跟诸佛如来一样,也是不生不灭,不老、不衰、不病。这些大道理,佛在所有大乘经论里面都跟我们提到,我们求的就求这个东西。所以,佛跟众生是平等的,决定平等,没有高下。
% L. F" X# n; `. x, Q2 y0 w2 ?; G6 U  q" X9 c
 为什么众生不像佛?问题就发生在此地。佛告诉我们,这三类的烦恼习气,如果我们把执著放下,对於世出世间一切法不执著,你就超越六道,这个人在佛学里面称他作阿罗汉。阿罗汉、菩萨、佛,是佛陀教学里面三个学位的名称。你拿到学位,永远不会退转到六道里面去受苦,这是第一个学位拿到了。如果再对於世出世间一切法不分别,分别妄想也断掉了,那就称你作菩萨。由此可知,阿罗汉虽然不执著,他还有分别。菩萨不执著也不分别,比阿罗汉高,但是他在十法界,没有超越十法界的范围。必须把妄想也要断个几分,这个妄想叫「无明烦恼」,《华严经》上讲的四十一品,也就是烦恼多少,把它分成四十一类,只要断一品你就超越十法界,就入一真法界。入一真法界,还剩下的那些微细的妄想,慢慢再断。这个「慢慢」,大乘经上讲要三个阿僧只劫,要这么长的时间,才能把妄想习气断干净,这叫成佛,拿到最高的学位,佛陀是最高的学位。7 |# n# z: S8 D5 X0 ^3 h

: d9 B9 X, t! v, ~1 n 我们今天讲「妄想、分别、执著」,大家好懂,佛学上的名词不是这么说的,佛学上的名词是说「无明烦恼」、「尘沙烦恼」、「见思烦恼」。见思烦恼就是执著,尘沙烦恼就是分别,无明烦恼就是妄想,我把它换个名词大家好懂,意思很深很深。所以我们真的是被妄想分别执著害了,我们连作人都不自在,天天生烦恼。为什么?我到哪里去,我的身分。分别身分、执著身分,要有我的地位,要有我的名誉,糟糕不糟糕!全是假的。有这些东西就有生死,就有因缘果报。你有善念,在佛家讲的六道里头三善道受报;恶念,三恶道受报;这个念头没有了,六道就没有了。六道的因没有了,哪来六道的果?这些罗汉、菩萨、佛,他们很自在,想到六道里面来他就来,他来不是受报,他来是帮助众生解脱的,我们常讲「乘愿再来」,所以他六道这个关出入境是自由的;我们不自由,我们在里头出不去,他们来去自由。
* h( i" N+ `& A0 u0 s/ e* G3 Z/ [3 P; @% J- M' j0 @
 虽然在六道里面现身,像观世音菩萨,你们《普门品》念了很多,应以什么身得度,他就现什么身,你看他多自在!如果他有一个身相,他就不能现第二个身相。我们执著这个身是我,这个相是我,就不能现第二个身相。他们没有执著,所以就随类变化,变化自在。不是自己心里想:「我想变什么东西」,那就坏了,那就是凡夫。为什么?他又有分别执著了。他的变化不是自己想,是众生心里想。我们想观世音菩萨什么样子,他就现什么样子,随著众生心想而变;不是随自己想,自己决定没有想,想是执著。) o0 w* U5 N. F/ P7 r% @
! j2 t8 T# r. R- [
 你们看看中国,我们古老祖先造的字很有味道,思是分别,你看「思」,心上面画许多格子,那个「田」就是格子,那个格子是分别。「想」是心上有相,执著那个相,所以想是执著。「心」是什么?把那个「田」拿掉,「相」也拿掉,剩下来那叫「心」。所以你看看中国文字之美、之殊胜,全世界任何国家民族找不到的,是智慧符号,让你一看你就觉悟,你就明白了。所以思想不是好东西,今天说「某个人的思想」,他就完了,他是六道凡夫。阿罗汉有思没有想了;思想两个都没有了,这个人是菩萨。所以佛在经上常讲,佛这四十九年没有说一句话,佛要说法他就有思想了,他没有思想。所以佛经不可以用思想去研究,佛没有思想,你用思想去研究,变成你的胡思乱想。佛的意思,「愿解如来真实义」要怎么去解?离开思想,没有思想,你就能够体会到佛的意思,这是真实智慧,圆满的智慧。* P& a, D) G( d) a+ I

4 `# g9 E  a- z. n$ ~ 我们看这段文,这段文的意思很深,三十分钟讲不了。『而心无色』,「心」不是物质,这个「色」是讲色法,像五蕴里面讲的「色受想行识」;心不是色法。现在科学把它分成两大类∶一个是物质,一个是精神。佛家讲的色是讲物质,讲的心是我们今天讲精神,可以这么说法。因为它里头有真心、有妄心,我们凡夫的这个心是精神这一部分。无论是真心、是妄心,它不是物质,所以你眼看不见,耳也听不见,身体也接触不到,连你心里头想都想不到。六根:眼、耳、鼻、舌、身、意,那个「意」就是念头,都达不到。六根里面能力最强的,功能最殊胜的是意根。我们常常打妄想,一天到晚胡思乱想,可以想前想后,想过去无始劫,想后面未来的无量劫,都可以能想,想这一个世界,想外太空,想诸佛的这些刹土,你都可以想。但是这个心想不到,这决定想不到的,它不是色法。
8 e* A+ B3 v+ U0 \0 M5 x5 m
, \/ e8 c6 ?7 d2 T1 y; `) q7 B 所以佛说「不可见」,六根决定达不到,「不可取」,他这四个字是两句话,『不可见取』是「不可见」、「不可取」。「取」是什么?执著,你决定没有办法执著。实在讲「不可见」、「不可取」,不但是心,色也是如此。色,我们说第一个跟我们关系最亲密的是我们的身,我们的身可见,决定不可取。取,用今天的话来说,就有「占有」的意思,「我得到」的意思。我们这个身体自己能不能得到?不能。现在科学家证明,我们身体的细胞新陈代谢,刹那刹那在那儿换,旧的细胞死了,新的细胞生了,不可取!如果可取的话,我的细胞是永远是这样子,不生不灭,那我就取到了。不可取。你知道这个身都不可取,何况身外之物?换句话说,哪一样东西是你的?连自己身体都不是,你才叫真的觉悟了,你真的看破了。看破是明白了,彻底明了了。2 B* C  H; `4 k: M

9 R9 a/ K, A) @: [+ P) J2 F 佛法里头常说:「万法皆空,因果不空」,世出世间法就是一个因果。因果何以不空?那我们要问:「因果在不在万法之内?」在。万法皆空,为什么它不空?这个要搞清楚。因会变成果,因空了,果又会变成下面一个因,果也空了,所以因与果都不可得。所谓「因果不空」是说什么?因果转变不空,它互相转变,因转变成果,果转变成因,因又变成果,果又变成因,转变不空,相续不空,循环不空,讲这三桩事情:转变、相续、循环,你要明白这个道理。所以佛在这部经上,这部经好!言简意赅,经文不长,教人要断恶修善。为什么?你能够断恶修善,你的转变愈转愈好,你的循环相续是愈来愈自在。如果不知道这个道理,随顺自己的烦恼习气,这个麻烦了,你的转变就愈转愈恶劣,相续循环是往下堕落。# J* @2 i1 y; F+ O4 @8 z+ @

1 o6 ~6 R/ g( o7 w1 r7 [9 `4 B8 z0 Z 所以世出世间一切法没有别人给你做主宰,自作自受,佛也不能帮你的忙。一般宗教里面讲的上帝,我们佛法里面讲的心、讲的性。你看昨天伊斯兰的穆斯林他们报告,给我们简介,一切都是阿拉主宰的。阿拉是这个世界上唯一的主宰,他说的阿拉就是我们讲的心性,但是他还没有讲到真心,他讲的是妄心。为什么?他要做主宰,那主宰是妄心,真心里头不做主宰的,真心里头没有这个妄念。也讲得相当高了,只隔一层,那一层翻转的时候,真心就见到了。$ `0 [# ^9 K6 Z! ?' N/ w# M

: g% [" C! D0 v: P 「而心无色,不可见取」,我们要常常记住这句话。《般若心经》上就讲得很具体,讲得很透彻,经文头一句,「观自在菩萨,照见五蕴皆空」,观就自在了。观是观照,什么叫「观照」?菩萨用心叫观照,也就是说他六根接触外面境界,眼见色、耳闻声、鼻嗅香、舌尝味,他不是没有,跟我们一样,他离一切妄想分别执著,就叫「观照」。我们有妄想分别执著在里面,就叫「思想」。我们凡夫用思想,他们不用思想,就叫做观照。观照能见一切现象的真实相。这里头夹杂著妄想分别执著,我们看所有一切境界是看成虚妄相,把这个真实相扭曲了,我们见不到真实相。离开妄想分别执著,你就见到真相。扭曲真相是我们自己,不是外面的现象真的被你扭曲了,没有那个道理!是你自己扭曲你自己六根的功能,与外面境界绝不相干,外面境界永远是中立的。为什么?外面境界是唯心所现的。& b) W' E) O) o/ ^9 [3 R
* z2 z$ ~. I' B
 所以佛菩萨跟我们坐在一起,手拉著手,两个人境界完全不一样,他在一真法界,你在六道轮回。绝不是六道轮回之外有个一真法界,一真法界以外有个六道轮回,不是的,都圆融在一起。譬如说夜晚月光很好的时候,很多人在赏月,大家看到一样,各人感触不一样。这个现象你很容易理解,各人的境界不相同,外面景色是一个,绝不因为你的感受而起变化。你从这个小的比喻、小的例子,慢慢去思惟、去体会。不可以研究,一研究就坏了,那是愈想愈离谱,愈想愈讹,这个道理要懂。这一段我们慢慢讲,今天时间又到了。   
  ~4 R3 k2 R2 N7 i: H) F* ?2 _9 l   
6 \2 w2 S, f1 f- c! o   . @% b9 I5 o# N0 s3 p' A- ]
& p" N+ D0 b( Q7 }/ Q
) I/ d: {6 ]/ V% R+ v
愿以此功德,庄严佛净土。上报四重恩,下济三涂苦。- ]4 m( K6 C/ |  o. }4 F* {
若有见闻者,悉发菩提心。尽此一报身,同生极乐国。
/ d( C# e3 z: f- ]
7 a, E: H6 U3 b$ w, T6 y佛弟子妙音代父母师长、历劫冤亲、法界众生礼佛三拜,求生净土。
7 {6 c& X9 q" z% G
/ M$ X) i6 S! x祈愿:
' M4 a* C$ u2 v. ^  D; E诚敬谦卑。和顺义理。欢乐慈孝。知足惭愧。去恶就善。事师三皈。奉持经戒。不念人非,欣乐人善。关怀照顾,言传身教。言动安徐。公平公正。吃素印经。看破放下。忍辱精进。发菩提心。一向专念。天下和顺。日月清明。风雨以时。灾厉不起。国丰民安。兵戈无用。崇德兴仁。务修礼让。国无盗贼。无有怨枉。强不凌弱。各得其所。  T; ]- f) @6 B; K$ q1 ~$ O
并愿以印行功德,回向法界一切有情,所有六道四生,宿世冤亲,现世业债,咸凭法力,悉得解脱,现在者增福延寿,已故者往生净土,同出苦轮,共登觉岸。
- E/ k% ^; G2 o/ }' N整个宇宙跟自己是一个生命共同体。整个宇宙一切众生,是一个生命共同体。人类处在一个地球村中,应该平等对待,和睦相处,互敬互爱,互助合作,共同构建人类命运共同体。
$ J1 s# [' }' i6 x1 G( M
. p* J0 ~& @  v' b
$ \/ L" K& w% ^* D$ b3 D
0 h- g: M- n1 b5 y( j2 x+ F- d( V0 C/ r  R

- v1 s, E8 D) ?# I  B  \! X8 H- }9 X
7 x/ [" T! u! \$ t
" N4 K' o4 I! Q0 U文章到此结束,谢谢您的阅读!敬请常念#南无阿弥陀佛#!祝各位六时吉祥、法喜充满!
3 u4 p0 f! y9 ?! t3 `
2 i# W& @5 o) @! T7 z% h8 [1 t, \4 U# M( x- a
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|周易天地论坛 ( 粤ICP备17011743号

GMT+8, 2019-5-23 08:51 , Processed in 1.086505 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表